ปีงบประมาณ 2565 | โครงการประเภท 1

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทที่ 1
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  
1 โครงการอนามัยแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ 2565  2,500
กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมกับวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2565  18,125
3 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565  25,742
4 โครงการอนามัยโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 5,070
5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2565  22,745
6 โครงการทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 13,650
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง  
7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565 8,606
8 โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มเสี่ยง“เสริมพลังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดัน - เบาหวานเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565” 10,000
9 โครงการอบรมด้านสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มเสี่ยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนประจำปีงบประมาณ 2565 9,500
10 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยศาสตร์มณีเวช เทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2565 6,513
กลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ  
11 โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองลำพูนปีงบประมาณ 2565 11,665
12 โครงการใสใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตายเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565 19,400
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง  
13 โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2565  10,912
14 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผักในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (ผักติดดาว) ปีงบประมาณ 2565 27,993
15 โครงการตรวจเยี่ยมร้านชำ และอบรมผู้ประกอบการร้านชำ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 21,568
16 โครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการสำหรับเลี้ยงเด็กประจำปีงบประมาณ 2565 9,000
17 โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565 38,403
18 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (หมู่บ้านวิถีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 27,340
19 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565 5,450
20 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 16,655
21 โครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับบุคลากรสุขภาพ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปี งบประมาณ 2565 18,250
22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) เทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565  20,663
23 โครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19)ประจำปีงบประมาณ 2565  26,920
24 โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจประจำปีงบประมาณ 2565  17,250
25 โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเลือดประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปี 2565 18,824
26 โครงการใช้สมุนไพรในท้องถิ่น : (กินผักพื้นบ้านทานสมุนไพร สู้ภัยโควิด -19 ปี 2565) 9,413
27 โครงการอบรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ในการติดตามดูแลผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

14,425