ปีงบประมาณ 2565 | โครงการประเภท 3

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทที่ 3
สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิติผู้สูงอายุและคนพิการ

กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีประจำปีงบประมาณ 2565 25,000
2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565 19,800
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง  
3 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี งบประมาณ 2565 28,240
4 โครงการใส่ใจดูแลช่องปากผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 11,900
5 โครงการป้องกันความพิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลำพูนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 4,550
กลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ  
6 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565 33,822
7 โครงการอาสาสมัครร่วมใจเยี่ยมผู้ป่วยสูงวัยใส่ใจผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2565 28,010