ปีงบประมาณ 2565 | โครงการประเภท 4

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประเภทที่ 5
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

 

บริหารจัดการกองทุนฯ  
1 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565           71,462
2 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัด บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ  2565             2,700
3 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2565             7,984